حراست

نحوه برخورد پرسنل انتظامات با شما چگونه بود؟

پذیرش و اطلاعات

رضايت شما از برخورد ، اخلاق ، رفتارو ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم توسط متصدي اطلاعات؟

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي متصدي پذيرش؟

پرسنل خدمات

رضایت شما از نظافت و بهداشت اتاق ،محيط بخش و سرویس های بهداشتی؟

نحوه برخورد پرسنل خدمات؟

کادر پزشکی

در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز؟

نحوه برخورد و پاسخگویی پزشک با بيمار؟

کادر پرستاری

ميزان رسیدگی و مراقبتهای پرستاری طی روزهای بستری؟

نحوه برخورد و اخلاق و رفتار و پاسخگويی پرسنل پرستاری؟

كمك و راهنمايي به انجام فرایض دینی؟

توجه پرسنل پرستاري به حفظ آرامش و سكوت در بخش؟

امکانات رفاهی

سيستم گرمايش و سرمايشي مناسب؟

وضعيت نور و تهويه اتاق؟

وجود امكانات رفاهي(تخت و تشك ، تلفن ، تلويزيون و…..)؟

آزمایشگاه

دقت و مهارت پرسنل نمونه گیر آزمایشگاه؟

نحوه برخورد پرسنل آزمايشگاه؟

تصوير برداري (راديولوژي – سي تي اسكن – MRI)

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل MRI؟

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل سي تي اسكن؟

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل راديولوژي؟

داروخانه

موجود بودن كل داروهاي درخواستي پزشك براي بيمار در داروخانه؟

سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار درواحد داروخانه؟

نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل داروخانه؟

تغذيه

کیفیت و تنوع غذای بیمارستان؟

اخلاق و رفتار پرسنل توزیع کننده؟

ترخیص

ميزان سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار در واحد ترخیص؟

نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل واحد ترخیص؟

درمانگاه

میزان رضایت شما از زمان انتظار برای ویزیت پزشک؟

میزان رضایت شما از نحوه معاینه و صرف وقت و دقت پزشک؟

میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی مسئول نوبت دهی؟

آيا اين بيمارستان را به اقوام و آشنايان پيشنهاد مي كنيد؟

چنانچه لازم باشد مجدداً تحت مراقبت قرار گيريد اين بيمارستان را انتخاب مي كنيد؟