حراست

نحوه برخورد پرسنل انتظامات با شما چگونه بود؟

[gfchart id=”10156″]

پذیرش و اطلاعات

رضايت شما از برخورد ، اخلاق ، رفتارو ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم توسط متصدي اطلاعات؟

[gfchart id=”10158″]

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي متصدي پذيرش؟

[gfchart id=”10157″]

پرسنل خدمات

رضایت شما از نظافت و بهداشت اتاق ،محيط بخش و سرویس های بهداشتی؟

[gfchart id=”10160″]

نحوه برخورد پرسنل خدمات؟

[gfchart id=”10159″]

کادر پزشکی

در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز؟

[gfchart id=”10162″]

نحوه برخورد و پاسخگویی پزشک با بيمار؟

[gfchart id=”10161″]

کادر پرستاری

ميزان رسیدگی و مراقبتهای پرستاری طی روزهای بستری؟

[gfchart id=”10164″]

نحوه برخورد و اخلاق و رفتار و پاسخگويی پرسنل پرستاری؟

[gfchart id=”10163″]

كمك و راهنمايي به انجام فرایض دینی؟

[gfchart id=”10166″]

توجه پرسنل پرستاري به حفظ آرامش و سكوت در بخش؟

[gfchart id=”10165″]

امکانات رفاهی

سيستم گرمايش و سرمايشي مناسب؟

[gfchart id=”10169″]

وضعيت نور و تهويه اتاق؟

[gfchart id=”10168″]

وجود امكانات رفاهي(تخت و تشك ، تلفن ، تلويزيون و…..)؟

[gfchart id=”10167″]

آزمایشگاه

دقت و مهارت پرسنل نمونه گیر آزمایشگاه؟

[gfchart id=”10171″]

نحوه برخورد پرسنل آزمايشگاه؟

[gfchart id=”10170″]

تصوير برداري (راديولوژي – سي تي اسكن – MRI)

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل MRI؟

[gfchart id=”10174″]

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل سي تي اسكن؟

[gfchart id=”10173″]

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل راديولوژي؟

[gfchart id=”10172″]

داروخانه

موجود بودن كل داروهاي درخواستي پزشك براي بيمار در داروخانه؟

[gfchart id=”10181″]

سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار درواحد داروخانه؟

[gfchart id=”10180″]

نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل داروخانه؟

[gfchart id=”10179″]

تغذيه

کیفیت و تنوع غذای بیمارستان؟

[gfchart id=”10183″]

اخلاق و رفتار پرسنل توزیع کننده؟

[gfchart id=”10182″]

ترخیص

ميزان سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار در واحد ترخیص؟

[gfchart id=”10186″]

نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل واحد ترخیص؟

[gfchart id=”10185″]

درمانگاه

میزان رضایت شما از زمان انتظار برای ویزیت پزشک؟

[gfchart id=”10189″]

میزان رضایت شما از نحوه معاینه و صرف وقت و دقت پزشک؟

[gfchart id=”10188″]

میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی مسئول نوبت دهی؟

[gfchart id=”10187″]

آيا اين بيمارستان را به اقوام و آشنايان پيشنهاد مي كنيد؟

[gfchart id=”10191″]

چنانچه لازم باشد مجدداً تحت مراقبت قرار گيريد اين بيمارستان را انتخاب مي كنيد؟

[gfchart id=”10190″]