پرسشنامه نظرسنجی ، انتقادات و پیشنهادات بیماران و مراجعین

حراست

نحوه برخورد پرسنل انتظامات با شما چگونه بود؟

پذیرش و اطلاعات

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي متصدي پذيرش؟
رضايت شما از برخورد ، اخلاق ، رفتارو ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم توسط متصدي اطلاعات؟

پرسنل خدمات

نحوه برخورد پرسنل خدمات؟
رضایت شما از نظافت و بهداشت اتاق ،محيط بخش و سرویس های بهداشتی؟

کادر پزشکی

نحوه برخورد و پاسخگویی پزشک با بيمار؟
در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز؟

کادر پرستاری

نحوه برخورد و اخلاق و رفتار و پاسخگويی پرسنل پرستاری؟
ميزان رسیدگی و مراقبتهای پرستاری طی روزهای بستری؟
توجه پرسنل پرستاري به حفظ آرامش و سكوت در بخش؟
كمك و راهنمايي به انجام فرایض دینی؟

امکانات رفاهی

وجود امكانات رفاهي(تخت و تشك ، تلفن ، تلويزيون و.....)؟
وضعيت نور و تهويه اتاق؟
سيستم گرمايش و سرمايشي مناسب؟

آزمایشگاه

نحوه برخورد پرسنل آزمايشگاه؟
دقت و مهارت پرسنل نمونه گیر آزمایشگاه؟

تصوير برداري (راديولوژي – سي تي اسكن – MRI)

رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل راديولوژي؟
رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل سي تي اسكن؟
رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل MRI؟

داروخانه

نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل داروخانه؟
سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار درواحد داروخانه؟
موجود بودن كل داروهاي درخواستي پزشك براي بيمار در داروخانه؟

تغذيه

اخلاق و رفتار پرسنل توزیع کننده؟
کیفیت و تنوع غذای بیمارستان؟

ترخیص

نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل واحد ترخیص؟
ميزان سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار در واحد ترخیص؟

درمانگاه

میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی مسئول نوبت دهی؟
میزان رضایت شما از نحوه معاینه و صرف وقت و دقت پزشک؟
میزان رضایت شما از زمان انتظار برای ویزیت پزشک؟

اورژانس

میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی اورژانس؟
میزان رضایت شما از نحوه معاینه و صرف وقت و دقت پزشک اورژانس؟
میزان رضایت شما از زمان انتظار برای ویزیت پزشک اورژانس؟

بیمارستان

چنانچه لازم باشد مجدداً تحت مراقبت قرار گيريد اين بيمارستان را انتخاب مي كنيد؟
آيا اين بيمارستان را به اقوام و آشنايان پيشنهاد مي كنيد؟