فایل ورودی های نظر سنجی

نمایش 1 - 3 از 3

تاریخ تشکیلنام شماتلفن یا شماره همراه:نحوه برخورد پرسنل انتظامات با شما چگونه بود؟رضايت شما از برخورد ، اخلاق ، رفتارو ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم توسط متصدي اطلاعات؟رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي متصدي پذيرش؟نحوه برخورد پرسنل خدمات؟رضایت شما از نظافت و بهداشت اتاق ،محيط بخش و سرویس های بهداشتی؟نحوه برخورد و پاسخگویی پزشک با بيمار؟در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز؟نحوه برخورد و اخلاق و رفتار و پاسخگويی پرسنل پرستاری؟ميزان رسیدگی و مراقبتهای پرستاری طی روزهای بستری؟توجه پرسنل پرستاري به حفظ آرامش و سكوت در بخش؟كمك و راهنمايي به انجام فرایض دینی؟وجود امكانات رفاهي(تخت و تشك ، تلفن ، تلويزيون و.....)؟وضعيت نور و تهويه اتاق؟سيستم گرمايش و سرمايشي مناسب؟نحوه برخورد پرسنل آزمايشگاه؟دقت و مهارت پرسنل نمونه گیر آزمایشگاه؟رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل راديولوژي؟رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل سي تي اسكن؟رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل MRI؟نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل داروخانه؟موجود بودن كل داروهاي درخواستي پزشك براي بيمار در داروخانه؟سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار درواحد داروخانه؟کیفیت و تنوع غذای بیمارستان؟اخلاق و رفتار پرسنل توزیع کننده؟نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل واحد ترخیص؟ميزان سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار در واحد ترخیص؟میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی مسئول نوبت دهی؟میزان رضایت شما از نحوه معاینه و صرف وقت و دقت پزشک؟میزان رضایت شما از زمان انتظار برای ویزیت پزشک؟میزان رضایت شما از نحوه معاینه و صرف وقت و دقت پزشک اورژانس؟میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی اورژانس؟میزان رضایت شما از زمان انتظار برای ویزیت پزشک اورژانس؟چنانچه لازم باشد مجدداً تحت مراقبت قرار گيريد اين بيمارستان را انتخاب مي كنيد؟آيا اين بيمارستان را به اقوام و آشنايان پيشنهاد مي كنيد؟پیشنهادات و انتقادات
نوامبر 26, 202191555555555کمی راضیخیلی راضیخیلی راضیراضیتاحدودی راضیتاحدودی راضیتاحدودی راضیراضیخیلی راضیخیلی راضیخیلی راضیناراضیکمی راضیناراضیخیلی راضیتاحدودی راضیراضیخیلی راضیخیلی راضیناراضیخیلی راضیخیلی راضیراضیتاحدودی راضیخیلی راضیخیلی راضیناراضیناراضیتاحدودی راضیبلیبلی
نوامبر 26, 2021شمه09111111111ناراضیناراضیناراضیناراضی
نوامبر 26, 2021ali09111111111خیلی راضیخیلی راضیخیلی راضیراضیتاحدودی راضیکمی راضیناراضیکمی راضیخیلی راضیناراضیناراضیخیلی راضیکمی راضیخیلی راضیخیلی راضیکمی راضیخیلی راضیخیلی راضیخیلی راضیخیلی راضی
تاریخ تشکیلنام شماتلفن یا شماره همراه:نحوه برخورد پرسنل انتظامات با شما چگونه بود؟رضايت شما از برخورد ، اخلاق ، رفتارو ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم توسط متصدي اطلاعات؟رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي متصدي پذيرش؟نحوه برخورد پرسنل خدمات؟رضایت شما از نظافت و بهداشت اتاق ،محيط بخش و سرویس های بهداشتی؟نحوه برخورد و پاسخگویی پزشک با بيمار؟در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز؟نحوه برخورد و اخلاق و رفتار و پاسخگويی پرسنل پرستاری؟ميزان رسیدگی و مراقبتهای پرستاری طی روزهای بستری؟توجه پرسنل پرستاري به حفظ آرامش و سكوت در بخش؟كمك و راهنمايي به انجام فرایض دینی؟وجود امكانات رفاهي(تخت و تشك ، تلفن ، تلويزيون و.....)؟وضعيت نور و تهويه اتاق؟سيستم گرمايش و سرمايشي مناسب؟نحوه برخورد پرسنل آزمايشگاه؟دقت و مهارت پرسنل نمونه گیر آزمایشگاه؟رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل راديولوژي؟رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل سي تي اسكن؟رضايت شما از نحوه برخورد و پاسخ گويي و ارائه خدمات پرسنل MRI؟نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل داروخانه؟موجود بودن كل داروهاي درخواستي پزشك براي بيمار در داروخانه؟سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار درواحد داروخانه؟کیفیت و تنوع غذای بیمارستان؟اخلاق و رفتار پرسنل توزیع کننده؟نحوه برخورد و اخلاق و رفتار پرسنل واحد ترخیص؟ميزان سرعت عمل انجام کار و مدت زمان انتظار در واحد ترخیص؟میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی مسئول نوبت دهی؟میزان رضایت شما از نحوه معاینه و صرف وقت و دقت پزشک؟میزان رضایت شما از زمان انتظار برای ویزیت پزشک؟میزان رضایت شما از نحوه معاینه و صرف وقت و دقت پزشک اورژانس؟میزان رضایت شما از برخورد و پاسخگویی اورژانس؟میزان رضایت شما از زمان انتظار برای ویزیت پزشک اورژانس؟چنانچه لازم باشد مجدداً تحت مراقبت قرار گيريد اين بيمارستان را انتخاب مي كنيد؟آيا اين بيمارستان را به اقوام و آشنايان پيشنهاد مي كنيد؟پیشنهادات و انتقادات